Pilsētas atklātais pasākums '''Matemātisko spēju attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem kompetenču ietvaros''.

 21. janvārī mūsu pirmsskolas izglītības iestādē ''Rozīte'', notika dalīšanās mūsu darba pieredzē ar pilsētas pedagogiem '''Matemātisko spēju attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem kompetenču ietvaros''. Pasākuma laikā mūsu ''mācīšanās kopienu'' pedagogi iepazīstināja ar savu darba pieredzi matemātisko spēju attīstīšanā pirmsskolas vecuma bērniem, liekot akcentu uz bērnu vecumposmu. Tika prezentētas prezentācijas par sava darba inovitātēm. 

Darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem svarīgākais:
Bagātināt bērna sajūtu pieredzi un veicināt viņa attīstību tajā virzienā, kurā viņš ir visuzņēmīgākais. Tas, kas palaists garām bērnībā, turpmākos gados nav atgūstams.
Izvēlēties bērna vecumam atbilstošākos paņēmienus izziņas darbības aktivizēšanai. Pirmsskolas vecumā tā ir rotaļu darbība, kas nodrošina bērna spēju un domāšanas attīstību. Arī sākumskolā mācību darbībās jāiekļauj spēles un rotaļas elementi, lai bērni ar interesi un veiksmīgāk apgūtu pamata matemātiskās iemaņas.
Mūsu pedagogu pienākums ir organizēt vidi, kas rosinātu bērnus meklējumdarbībai, pētīšanai, radošam atklājumam, lai pozitīvas emocijas raisītu tieši pats darbības process. Dažādu dzīves situāciju modelēšana rotaļnodarbībā rosina risinājuma meklēšanu virzībā no priekšmetiskā uz loģisko, no konkrētā uz abstrakto.
 Sirsnīgu pateicību izsakām mūsu pedagogiem par ieguldīto darbu !